Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Data publikacji: 23.06.2002

Data ostatniej dużej aktualizacji: 31.03.2023

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://szpitalbystra.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:

  • Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.
  • Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

W ramach dostępności architektonicznej istotny jest fakt, że budynki Centrum są budynkami zabytkowymi i wszelkie zmiany architektoniczne czy przebudowa wymagają zgody konserwatora zabytków.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 26.03.2024

Deklarację sporządzono na podstawie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje dodatkowe

Na portalu istnieją ułatwienia przeglądania treści:

  • Zmiana wielkości czcionki;
  • Zmiana kontrastu.

Dostępność architektoniczna

W budynkach Centrum znajdujących się przy ul. Fałata 2 w Bystrej, zastosowano następujące udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

– przy wjeździe do Centrum znajduje się czytelna, kolorowa tablica informacyjna z mapką topograficzną i nazwami poszczególnych budynków medycznych i administracyjnych,

– osoby z dysfunkcją ruchu mogą korzystać z wewnętrznego transportu Centrum (pojazdu melex) pomiędzy pawilonami medycznymi,

–  podjazdy główne przy Pawilonie 4, II-III, POZ, AOS umożliwiają dojazd osobom

niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich,

–  podjazd przy Pawilonie 4, Poradni POZ dodatkowo wyposażone w poręcz aby zapewnić

bezpieczeństwo i ułatwić poruszanie się osób niepełnosprawnych,

–  drzwi wejściowe przy Pawilonie 4, rozsuwają się automatycznie,

– wewnątrz budynków są czytelne oznaczenia oddziałów szpitalnych i pracowni diagnostycznych,

– szlaki komunikacyjne są wolne od barier i przeszkód, brak donic z kwiatami, stojących tablic informacyjnych czy stanowiących przeszkody elementów wyposażenia,

– instalacje przywoławcze w budynkach (dzwonki alarmowe) umieszczone są na poziomie umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym lub z dysfunkcjami ruchu,

– w każdym z oddziałów szpitalnych i w poradniach znajduje się co najmniej jedna łazienka wyposażone są w ergonomiczne uchwyty uławiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim,

– windy w pawilonie 4, II- III, AOS przystosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem, usytuowanym niżej niż standardowa wysokość, posiadają głośniki, zawierające napisy brajlem, dzwonek. Dodatkowo w pawilonie 4 znajduje się platforma inwalidzka.

– poradnia POZ wyposażona jest w pętle indukcyjną stanowiskową, plany tyflograficzne – dla osób niewidomych i słabowidzących, lada w punkcie rejestracyjnym jest przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich, personel poradni jest przeszkolony w zakresie podstaw języka migowego,

– w budynkach udzielania świadczeń medycznych znajdują się wózki inwalidzkie do użytku przez osoby niepełnosprawne,

– na terenie Centrum znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Sekretariat Centrumsekretariat@szpitalbystra.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 334991801. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/