Zasady przyjęcia i pobytu w szpitalu

Szanowni Pacjenci

PRZYJĘCIE DO SZPITALA

Pacjenci do szpitala przyjmowani są w trybie planowym z wcześniej ustalonym terminem przyjęcia do szpitala i w trybie nagłym w stanie zagrożenia życia

 

I. Przyjęcie w trybie planowym:
1. Pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć w dniu uzgodnionego terminu przyjęcia – Pawilon IV.
2. Pacjent okazuje dokumenty niezbędne do przyjęcia i założenia dokumentacji medycznej:
– dowód tożsamości z numerem PESEL,
– numer e-skierowania
– w przypadku obcokrajowców – dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń.
3. W celu pełnej informacji o stanie zdrowia i realizowanych świadczeniach w przeszłości, zaleca się dostarczenie dokumentacji medycznej z innych podmiotów leczniczych jeżeli taką dokumentację pacjent posiada.
4. Pacjent na udostępnionym druku wyraża zgodę na pobyt w szpitalu,  upoważnia osobę do udzielania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach medycznych oraz osobę do uzyskania dokumentacji medycznej. Na każdym etapie leczenia pacjent może zmienić treść upoważnienia poprzez zgłoszenie tego faktu lekarzowi prowadzącemu.
5. Rzeczy prywatne pacjent może przekazać rodzinie lub oddać do szatni szpitalnej.
6. Pacjent może zdeponować rzeczy wartościowe w depozycie szpitala.
7. Pacjent powinien posiadać:
a) przybory toaletowe,
b) ręcznik,
c) piżamę i obuwie zamienne
d) bieliznę osobistą,
e) sztućce, kubek
f) spis przyjmowanych leków i własne specjalistyczne leki.

II. Przyjęcia w trybie nagłym:

1. Przyjęcia pacjenta zgłaszającego się do leczenia szpitalnego w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowotnego realizowane są w odniesieniu do pacjentów:
– przetransportowanych przez uprawnione zespoły, jednostki lub podmioty,
– zgłaszających się samodzielnie – bez skierowania.

 

Pobyt w szpitalu

 1. Po dopełnieniu formalności w Izbie Przyjęć pacjent zostanie odprowadzony/przewieziony  przez personel Izby Przyjęć  do oddziału szpitalnego i przekazany pielęgniarce oddziału.
 2. Pielęgniarka oddziału zapoznaje pacjenta z topografią oddziału, prawami pacjenta, regulaminem organizacyjnym  oraz wskazuje miejsce w sali chorych.
 3. Każdy pacjent ma wyznaczonego lekarza prowadzącego, który bezpośrednio prowadzi leczenie i udziela informacji o stanie zdrowia.
 4. Kierownik oddziału/lekarz dyżurny udziela informacji o stanie zdrowia wyłącznie pacjentowi i bliskim upoważnionym przez pacjenta w stosownym oświadczeniu złożonym podczas przyjęcia do szpitala. Pacjent może upoważnić do otrzymania informacji więcej niż jedną osobę bliską.
 5. Wizyty lekarskie odbywają się codziennie.
 6. Pacjenci mają obowiązek dbać o higienę osobistą oraz porządek w swoim otoczeniu.
 7. Pielęgniarki pomagają w wykonywaniu codziennych zabiegów higienicznych pacjentom potrzebującym pomocy.
 8. Pacjent jest informowany o wszystkich zabiegach, badaniach diagnostycznych i metodach leczenia. Pacjent ma prawo udzielić zgody na działania medyczne lub odmówić proponowanego leczenia.
 9. Większość badań i zabiegów wykonywana jest w godzinach przedpołudniowych.
 10. Pacjenci otrzymują leki zgodnie ze zleceniem lekarskim. Nie wolno przyjmować innych leków bez wiedzy lekarza prowadzącego.
 11. Niedopuszczalne jest konsultowanie pacjenta na prośbę rodziny przez osoby inne niż zatrudnione w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, chyba że konsultacja nastąpi w porozumieniu z kierownikiem oddziału lub lekarzem prowadzącym.
 12. Dietę dla pacjenta ustala lekarz prowadzący i dietetyk.
 13. W każdym oddziale znajdują się lodówki przeznaczone wyłącznie dla pacjentów. Produkty spożywcze przechowywane w lodówce należy zapakować w woreczek foliowy lub w pojemnik przeznaczony do przechowywania żywności , podpisać imieniem i nazwiskiem  oraz numerem sali. Żywność przechowywana w lodówce powinna być z prawidłową datą przydatności do spożycia.
 14. W przypadku produktów niespakowanych przemysłowo, opisane datą włożenia do lodówki i przechowywane nie dłużej niż 48 godzin.
 15. Przy wypisie z oddziału pacjent zobowiązany jest odebrać produkty z lodówki.
 16. Istnieje możliwość zdeponowania rzeczy wartościowych w depozycie. Korzystanie z depozytu jest dla pacjenta bezpłatne

 

ODWIEDZINY

 

 

W odwiedziny do pacjentów zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 18:00; w soboty
i w niedzielę 11:00 – 18:00 jednak, aby nie zakłócać pracy Oddziałów i spokoju innych starajmy się przestrzegać prostych zasad:

 • przed wejściem do Szpitala należy dokładnie wytrzeć obuwie,
 • pacjentów nie może odwiedzać osoba z objawami infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła),
 • niezwłocznie po wejściu do budynku Centrum, przed wejściem, do i wyjściem z sali pacjenta, należy umyć
  i zdezynfekować ręce,
 • zaleca się, aby jednego pacjenta jednoczasowo odwiedzała jedna osoba,
 • osoby odwiedzające nie mogą naruszać prawa innych pacjentów do spokoju i intymności.

 

Inne godziny odwiedzin są dopuszczalne z zaznaczeniem, że w tych sytuacjach należy uzgodnić z Kierownikiem Oddziału lub lekarzem dyżurnym.

 Wypis ze szpitala

 1. Przy wypisie ze szpitala pacjent otrzymuje od lekarza kartę informacyjną z leczenia szpitalnego.
 2. Jeśli przy wypisie lekarz zaleci zwolnienie z wykonywania pracy, do uzyskania zwolnienia lekarskiego (L4) potrzebne są następujące dokumenty:
  • dowód osobisty,
  • NIP zakładu pracy, w którym pacjent jest zatrudniony.

Wskazówki edukacyjne dla pacjentów z cukrzycą

Wskazówki edukacyjne dla pacjentów z niewydolnością krążenia

Wskazówki edukacyjne dla pacjentów z nikotynizmem

Wskazówki edukacyjne dla pacjentów podczas chemioterapii

Wskazówki edukacyjne dla pacjentów w niewydolnością oddechową

Wskazówki edukacyjne dla pacjentów z astmą

Wskazówki edukacyjne dla pacjentów z gruźlicą

Wskazówki edukacyjne dla pacjentów z POchP