Udostępnianie informacji

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) p.w.:

 • pacjentowi / opiekunowi prawnemu pacjenta,
 • osobie upoważnionej przez pacjenta w oświadczeniu zawartym w historii choroby,
 • osobie upoważnionej przez pacjenta, posiadającej jednorazowe upoważnienie do pozyskania dokumentacji medycznej,
 • studentom / słuchaczom / doktorantom – dla celów naukowych,
 • instytucjom wskazanym w ustawie o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi i osobom przez niego upoważnionym

 1. Dokumentację medyczną udostępnia się po uprzednim złożeniu wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej w miejscu jej przechowywania (Archiwum  medyczne, Pracownia RTG, Laboratorium) lub w sekretariacie dyrekcji Centrum. Druk wniosku można pobrać w w/w miejscach archiwizacji dokumentów, w sekretariacie dyrekcji Centrum oraz tutaj.
 2. Jeśli pacjent chce upoważnić do odbioru dokumentacji medycznej inną osobę niż tą, którą wskazał w upoważnieniu dołączanym do historii choroby, wówczas powinien dostarczyć następujące dokumenty:
  • Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej (druk dostępny tutaj)
  • Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej (druk dostępny tutaj)
 3. Z uwagi na obowiązujące procedury związane z ochroną danych osobowych oraz danych wrażliwych zawartych w historii choroby, osoba upoważniona do odbioru dokumentacji medycznej pacjenta musi przy odbiorze dokumentacji okazać pracownikowi Centrum dokument tożsamości ze zdjęciem.
 4. Na wyraźne pisemne żądanie pacjenta, jego opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej przez pacjenta, dokumentacja medyczna może zostać przesłana pocztą na wskazany adres za pokwitowaniem odbioru.
 5. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta „bez zbędnej zwłoki”, czyli w jak najkrótszym możliwym czasie.

W każdym indywidualnym przypadku najkrótszy  możliwy czas, w jakim może zostać udostępniona dokumentacja medyczna „bez zbędnej zwłoki” jest różny i zależy od wielu czynników m.in. np. obszerności dokumentacji medycznej.

 

 

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Centrum może pobrać opłatę, przy czym zgodnie z art. 28 ust. 2a Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta : „Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3
 2. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Maksymalna wysokość opłaty za:
  • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
  • jedną stronę kopii (ksero lub skan) dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 3 lit. a);
  • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 3 lit. a).
 4. Cennik opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń w komórkach organizacyjnych Centrum