Dla kontrahentów

Zasady przyjmowania wizyt przedstawicieli medycznych/handlowych

 1. Wizyty przedstawicieli handlowych w tym przedstawicieli firm medycznych w Centrum mogą odbywać się  po wcześniejszym przedłożeniu Dyrektorowi Centrum imiennej listy delegowanych osób, reprezentujących danego Kontrahenta.
 2. Kontrahent przesyła do Centrum imienną listę osób delegowanych w formie zaszyfrowanej wiadomości e-mail na adres: sekretariat@szpitalbystra.pl. Hasło otwierające wiadomość należy przesłać na numer tel.: +48 503 015 640
 3. Brak przedłożenia aktualnej listy osób upoważnionych stanowi podstawę do odmowy wydania pozwolenia Dyrektora Centrum  na wizyty w Komórkach organizacyjnych Centrum. Listy należy aktualizować nie rzadziej niż 1x/rok.
 4. Termin wizyty handlowej przedstawicieli medycznych  powinien być wcześniej uzgodniony z Kierownikiem Komórki organizacyjnej. Wizyty nie mogą  utrudniać  pracy personelu.  Spotkanie powinno odbywać się poza godzinami pracy.
 5. Przed spotkaniem w Oddziałach medycznych Przedstawiciel handlowy powinien odebrać w Sekretariacie Centrum identyfikator, który  upoważnia do wejścia na Oddziały medyczne.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa   z dnia 8.09.2008r Prawo farmaceutyczne  ( Dz. U. 2019 poz. 499 tekst jednolity)
 2. Rozporządzenie  Ministra Zdrowia  z dnia 21.11. 2008r w sprawie reklamy produktów leczniczych  (Dz. U. 2008 Nr. 210 poz. 1327).
 3. Zarządzenie Dyrektora Centrum nr 18/2019.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej do celów naukowych.
 2. Oświadczenie korzystającego z dokumentacji medycznej do celów naukowych.
 3. Zakład Karny – upoważnienie do odbioru dokumentacji osadzonego.
 4. Klauzula Informacyjna RODO dla Kontrahentów.
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast