Staże kierunkowe

Staże kierunkowe

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej posiada akredytację na prowadzenie staży kierunkowych w zakresie:

 – chorób płuc w ramach specjalizacji z chorób wewnętrznych,

 – torakoanestezji w ramach specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii,

lekarzy zatrudnionych w innym podmiocie.

 1. Lekarz zatrudniony w innym podmiocie, ubiegający się w ramach odbywanej specjalizacji o przystąpienie do stażu kierunkowego w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Centrum o zgodę na podjęcie stażu kierunkowego w określonej jednostce organizacyjnej Centrum i w określonym zakresie oraz terminie, najpóźniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem w Sekretariacie Centrum.
 2. Po akceptacji wniosku o odbycie stażu i wyznaczeniu miejsca odbywania stażu przez Dyrektora ds. medycznych, wniosek zostaje przekazany Kierownikowi właściwego oddziału szpitalnego celem potwierdzenia wskazanego terminu stażu lub wyznaczenia innego.
 3. Po ostatecznej akceptacji przez Kierownika oddziału, Dział kadrowo-płacowy Centrum wysyła odpowiedź do zainteresowanej osoby.
 4. Lekarz, który uzyskał zgodę na odbycie stażu kierunkowego najpóźniej w dniu rozpoczęcia stażu dostarcza do Działu kadrowo-płacowego Centrum:
  • skierowanie do odbycia stażu z podmiotu, w którym jest zatrudniony,
  • podpisane ze strony Kierującego na staż Porozumienie w sprawie odbycia stażu (wzór Porozumienia dostępny jest tutaj oraz w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA), które powinno zawierać w szczególności potwierdzenie:
   • objęcia lekarza ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków na okres trwania stażu kierunkowego,
   • posiadania przez lekarza aktualnych badań lekarskich (tzw. zdolność do pracy),
   • przeszkolenia lekarza w zakresie przepisów BHP i PPOŻ.
 5. W przypadku braku w porozumieniu zapisów potwierdzających spełnienie przez lekarza warunków określonych w pkt 4 lit. b), wymaga się przedłożenia innych właściwych dokumentów potwierdzających w/w warunków.
 6. W czasie stażu lekarz zobowiązany jest do codziennego potwierdzania swojej obecności przy pomocy karty rejestracji czasu pracy, którą zobowiązany jest odebrać w Dziale kadrowo-płacowym Centrum w pierwszym dniu stażu.
 7. Odbycie stażu kierunkowego potwierdza Kierownik właściwego oddziału szpitalnego Centrum w Karcie szkolenia specjalizacyjnego.

 

Obsługę organizacyjną staży realizuje Dział kadrowo-płacowy Centrum; kontakt telefoniczny pod numerem: 33 / 4991 808 lub pocztą elektroniczną na adres email: kadry@szpitalbystra.pl

Dokumenty do pobrania:

 1. Porozumienie w sprawie stażu kierunkowego