Oferty pracy

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  13.09.2022

 

Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

 ogłasza konkurs ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie porad lekarskich
w Poradni Domowego leczenia Tlenem

 

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 633
z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2022r. poz. 64 z późniejszymi zmianami).

 

Przedmiot zamówienia

Ogłaszam, konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w zakresie:

 

udzielania porad lekarskich w Poradni Domowego Leczenia Tlenem

Warunki konkursu ofert

 

Do konkursu mogą przystąpić  podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu  przepisów ustawy o działalności leczniczej w zakresie objętym postępowaniem konkursowym oraz spełniający wymagania określone w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.

Oferent wyłoniony w drodze konkursu będzie realizować świadczenia zdrowotne od dnia
1 października 2022r. do dnia 30 września 2025r.

 

 1. Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, regulaminem konkursu ofert i wzorami umów oraz pobrać obowiązujący formularz oferty ze strony internetowej Centrum bip.szpitalbystra.pl
 2. Oferty należy składać w Sekretariacie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
  43-360 Bystra ul. J. Fałata 2, w terminie do dnia 09.2022 r. do godz. 10.00 lub nadać
  w formie przesyłki pocztowej /o terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do Sekretariatu Centrum/.
 3. Oferty składa się w zamkniętej kopercie z opisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (wpisać zakres)”, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w miejscu
  i czasie określonym w ogłoszeniu.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.2022 r. o godz. 10.30 w siedzibie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szpitalbystra.pl i tablicy ogłoszeń w miejscu prowadzenia postępowania, nie później niż w terminie związania ofertą.
 7. Zawarcie umów z wybranymi oferentami nastąpi w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 8. Zastrzega się prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub w części, do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 9. Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: 2.

Oferent ma prawo składania protestów/odwołania , dot. konkursu, zgodnie z art. 153 i 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 64 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 26
ust.4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 633 z późniejszymi zmianami).

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej k/Bielska-Białej

zatrudni pracownika na stanowisko:  Referent w dziale administracyjno-eksploatacyjnym

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 33/4991826

 


Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej k/Bielska-Białej zatrudni

pracownika na stanowisko:  ROBOTNIK GOSPODARCZY

 

Praca od zaraz, osoby zainteresowane proszone o kontakt pod nr tel. 33/4991826

 


Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej k/Bielska-Białej zatrudni

osobę na stanowisko:  DIAGNOSTA  LABORATORYJNY

 

Oczekujemy:

 • aktualnego prawa wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego
 • uprawnienia do wykonywania badań serologicznych

Gwarantujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wypłatę dodatku za wysługę lat – do wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
 • wypłatę dodatku za pracę w porze nocnej, w niedzielę i święta oraz dni dodatkowo wolne,
 • nagrody jubileuszowe,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (urlopy szkoleniowe, refundacja / dopłata do kursów, szkoleń, specjalizacji)
 • pracę w stabilnym i prężnie rozwijającym się Centrum
 • rozwój kariery zawodowej

 

Kontakt:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, ul. Fałata 2

tel.  33/4991815 – Dział Kadrowo-Płacowy

e-mail: kadry@szpitalbystra.pl


09.06.2022

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zatrudni

LEKARZY  specjalistów

 

Chorób płuc

Anestezjologii i intensywnej terapii

Chirurgii klatki piersiowej

Alergologii

Pediatrii

Medycyny rodzinnej

Oferujemy:

 • korzystne warunki finansowe
 • indywidualnie dopasowaną formę i warunki zatrudnienia

Kontakt:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, ul. Fałata 2

tel.: 33/4991815 – Dział Kadrowo-Płacowy

e-mail: kadry@szpitalbystra.pl

 

 


Szanowni Państwo,

Zachęcamy do podjęcia pracy w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w oddziałach szpitalnych, poradniach jak również w administracji.

Zapraszamy chętnych:

lekarzy bez specjalizacji,

specjalistów chorób płuc,

torakochirurgów,

specjalistów chorób wewnętrznych,

pediatrów,

specjalistów medycyny rodzinnej,

lekarzy w trakcie lub chcących odbyć specjalizację w dziedzinie: chorób płuc, chorób wewnętrznych oraz chirurgii klatki piersiowej.

Poszukujemy również informatyków oraz specjalisty ds. aparatury i sprzętu medycznego, specjalisty ds.zamówień publicznych

Zainteresowane osoby, prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do Działu Kadrowo-Płacowego, e-mail: kadry@szpitalbystra.pl lub do sekretariatu, e-mail: sekretariat@szpitalbystra.pl.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub uzyskać niezbędne, dodatkowe informacje dotyczące procesu rekrutacji, zakresu obowiązków i oczekiwanych umiejętności na danym stanowisku oraz proponowanych warunków zatrudnienia, prosimy o kontakt tel.33 4991 808, 33 4991 815.

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat dokumentów aplikacyjnych, wymaganych zgód,  oraz przetwarzania danych osobowych.

Zachęcamy do współpracy.Osoby zainteresowane pracą w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej proszone są o składanie aplikacji zawierających:

 

 • prośbę do Dyrektora Centrum o zatrudnienie wraz z krótkim uzasadnieniem, wskazaniem rodzaju pracy oraz preferowanej formy zatrudnienia a także zgodą na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych,
 • przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, posiadane kwalifikacje i umiejętności odpowiednie do rodzaju pracy.

Aplikacje należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Centrum lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@szpitalbystra.pl 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Obsługę organizacyjną bazy danych do celów zatrudnienia realizuje Dział Kadrowo-Płacowy Centrum; kontakt telefoniczny pod numerem: 33 / 4991 808 lub pocztą elektroniczną na adres email: kadry@szpitalbystra.pl. Pod powyższym numerem telefonu można uzyskać informacje o posiadanych aktualnie wolnych stanowiskach.

 

Szanowni Państwo,

Jeżeli chcecie wziąć udział w organizowanym przez nasze Centrum procesie rekrutacyjnym, prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych (CV/ List Motywacyjny) następujących klauzul:

 • Jeżeli zamieszczają Państwo więcej danych niż jest to wymagane:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które umieściłam/em w CV i/lub liście motywacyjnym w zakresie szerszym niż wymagany, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)

 • Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie wysłanych przez Państwa CV/listu motywacyjnego i użycie ich przy kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych  procesach rekrutacyjnych, przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

 • Jeżeli zamieścili Państwo w CV/liście motywacyjnym dane wrażliwe (tj. ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dotyczące stanu zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych wrażliwych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach ( wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO)”

Niniejszym, biorąc udział w procesie rekrutacyjnym, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych do kontaktu, zawartych w dokumentach aplikacyjnych ( tel. kontaktowy, adres e-mail).

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, ul. Juliana Fałata, 2, 43-360 Bystra jako pracodawca.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@szpitalbystra.pl,
 2. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cel i podstawy przetwarzania

Dane zawarte w Państwa aplikacji będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego lub jeśli wyrażą Państwo taką zgodę w celu przeprowadzenia kolejnych naborów przez okres 9 m-cy.

Podstawy przetwarzania danych

art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) w związku z przepisami prawa:

 • 221ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

w przypadku danych przekazanych przez Państwa za Państwa zgodą:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na kolejne rekrutacje)
 • 9 ust. 2 lit. a RODO (w przypadku danych wrażliwych).

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 1. Oceny kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku
 2. Oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku
 3. Wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na określonym stanowisku

Odbiorcy danych osobowych

Administrator nie przekazuje Państwa danych żadnym podmiotom zewnętrznym.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, lub jeśli Państwo wyrazili zgodę przez 9 miesięcy od zakończenia rekrutacji

Prawa osób, których dane dotyczą

W granicach przewidzianych prawem posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji niniejszego procesu.

Informacja o automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.