Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) to powszechnie dostępna, najważniejsza część opieki zdrowotnej. Poprzez działania ukierunkowane na profilaktykę, promocję zdrowia, diagnostykę schorzeń, ale również na leczenie, zapobieganie i ograniczanie niepełnosprawności, podstawowa opieka zdrowotna ma decydujący wpływ na stan zdrowia pacjenta i jego rodziny.

Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej, nieuzasadnionej zmiany należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych. Opłatę należy uiścić na konto oddziału NFZ.

Pacjenci mają możliwość korzystania z opieki Koordynatora POZ.

Świadczenia w POZ realizowane są najczęściej w warunkach ambulatoryjnych, ale w przypadkach uzasadnionych medycznie również w domu.

Świadczenia udzielane są w dni powszednie pomiędzy godziną  08:00 – 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy poradni.

Gabinet zabiegowy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni.

Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, pacjent ma prawo do porady w POZ w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

 

Opracowanie na podstawie materiałów Śląskiego Oddziału NFZ.

Świadczenia lekarza POZ

Świadczenia lekarza obejmują:

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne;
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia;
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nie obrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta;
 • orzekanie o stanie zdrowia;
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

 

Opracowanie na podstawie materiałów  NFZ.

Świadczenia pielęgniarki środowiskowej / rodzinnej

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, zwana też pielęgniarką środowiskowo-rodzinną sprawuje kompleksową opiekę nad zadeklarowanymi do niej świadczeniobiorcami.

Świadczenia pielęgniarki obejmują:

 • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r. ż.;
 • świadczenia profilaktyki gruźlicy;
 • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
 • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
 • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby. Środki higieny osobistej, leki, środki farmakologiczne (w tym specjalistyczne opatrunki do leczenia odleżyn), środki ortopedyczne i pomocnicze oraz sprzęt medyczny, niezbędne do wykonywania przez pielęgniarkę czynności higieniczno- pielęgnacyjnych- zapewnia pacjent, rodzina lub opiekun.

 

Opracowanie na podstawie materiałów  NFZ.

Świadczenia położnej środowiskowej / rodzinnej

Położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwana też położną środowiskowo – rodzinną sprawuje opiekę położniczo – ginekologiczno – neonatologiczną nad zadeklarowanymi do niej świadczeniobiorcami.

Świadczenia położnej obejmują:

 • wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych;
 • wizytę realizowaną w domu świadczeniodawcy;
 • wizytę patronażową- opieka nad położnicą oraz noworodkiem przez okres 6 tygodni;
 • wizytę profilaktyczną- świadczenia profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia.

Zadania położnej:

  1. Opieka nad kobietą w ciąży

Położna przygotowuje kobiety do porodu, połogu, karmienia piersią, rodzicielstwa oraz prowadzi edukację przedporodową.

  1. Opieka nad matką i noworodkiem

Po porodzie położna obejmuje opieką kobietę w połogu (do 42 dnia po porodzie) oraz noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia.

 1. Opieka nad kobietą po operacji

Położna opiekuje się również kobietami po operacjach ginekologicznych, ginekologiczno- onkologicznych. Skierowanie na podstawie którego położna przejmuje pod opiekę pacjentkę wystawia lekarz z oddziału, na którym była operowana.

Położna sprawuje opiekę nad kobietą nie tylko w ciąży i połogu, ale również w okresie dorastania i menopauzy! W zdrowiu i chorobie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 504 586 858 lub w rejestracji poradni.