Badania Kliniczne

Zachęcamy jednostki medyczne do współpracy w ramach prowadzonych badań klinicznych, telefon kontaktowy 33 499 18 55.
OBECNIE AKTYWNY NABÓR DO BADAŃ:

 

Badanie: MK-7684A-007

Randomizowane, podwójnie zaślepione, badanie fazy 3 oceniające preparat MK-7684A z chemioterapią w porównaniu z pembrolizumabem z chemioterapią, jako leczenie pierwszej linii u uczestników z przerzutowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

 

Badanie MK-7684A-008

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie 3 fazy ,oceniające stosowanie preparatu MK-7684A w skojarzeniu z etopozydem i platyną, kontynuowanego MK-7684A w porównaniu ze stosowaniem  atezolizumabu  w skojarzeniu z etopozydem i platyną kontynuowanego atezolizumabem,  w pierwszej linii leczenia u pacjentów w rozległym stadium drobnokomórkowego raka płuca.

 

Badanie AVANZAR

Faza III, randomizowane, otwarte, wieloośrodkowe, globalne badanie Datopotamabu

Deruxtekanu (Dato-DXd) w skojarzeniu z durwalumabem i karboplatyną w porównaniu z pembrolizumabem w skojarzeniu z chemioterapią opartą na platynie w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym NDRP bez  zmian genomowych dla leczenia celowanego.

 

Badanie DESTINY-Lung 04

Otwarte, randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy 3 mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwo Trastuzumabu Deruxtecanu jako leczenia pierwszego rzutu w nieoperacyjnych, miejscowo zaawansowanych lub przerzutowy NSCLC z mutacją HER2 w eksonie 19 lub 20.

 

Badanie Amgen 20190341 

Otwarte, randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy 3, oceniające skuteczność Sotorasib  z chemioterapią w oparciu o platyny  w porównaniu do  pembrolizumabu  z chemioterapią w oparciu o platyny u pacjentów w stadium IV lub w stadium IIIB/C niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem  płuca z negatywną ekspresją  dla PD-L1 TC poniżej 1% i pozytywną mutacją KRAS p.G12C (CodeBreak 202).

 

Badanie Pfizer

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie fazy 2 oceniające skuteczność, Bezpieczeństwo i tolerancję ponsegromabu u pacjentów z nowotworami, wyniszczeniem nowotworowym i wysokimi.

 

AMGEN (DeLLphi-304) 

Randominizowane badanie kliniczne fazy 3 prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu ocenę skuteczności terapii tarlatamabem w porównaniu do standardowego leczenia, u pacjentów z nawrotowym drobnokomórkowym rakiem płuca, u których zastosowano wcześniej chemioterapię pierwszej linii opartą na związkach platyny (DeLLphi-304) .