Badania Kliniczne

Zachęcamy jednostki medyczne do współpracy w ramach prowadzonych badań klinicznych, telefon kontaktowy 33 499 18 55.
OBECNIE AKTYWNY NABÓR DO BADAŃ:

 

Badanie AVANZAR

Faza III, randomizowane, otwarte, wieloośrodkowe, globalne badanie Datopotamabu

Deruxtekanu (Dato-DXd) w skojarzeniu z durwalumabem i karboplatyną w porównaniu z pembrolizumabem w skojarzeniu z chemioterapią opartą na platynie w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym NDRP bez  zmian genomowych dla leczenia celowanego.

 

Badanie DESTINY-Lung 04

Otwarte, randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy 3 mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwo Trastuzumabu Deruxtecanu jako leczenia pierwszego rzutu w nieoperacyjnych, miejscowo zaawansowanych lub przerzutowy NSCLC z mutacją HER2 w eksonie 19 lub 20.

 

Badanie Amgen 20190341 

Otwarte, randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy 3, oceniające skuteczność Sotorasib  z chemioterapią w oparciu o platyny  w porównaniu do  pembrolizumabu  z chemioterapią w oparciu o platyny u pacjentów w stadium IV lub w stadium IIIB/C niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem  płuca z negatywną ekspresją  dla PD-L1 TC poniżej 1% i pozytywną mutacją KRAS p.G12C (CodeBreak 202).

 

Badanie Pfizer

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie fazy 2 oceniające skuteczność, Bezpieczeństwo i tolerancję ponsegromabu u pacjentów z nowotworami, wyniszczeniem nowotworowym i wysokimi.

 

AMGEN (DeLLphi-304) 

Randominizowane badanie kliniczne fazy 3 prowadzone metodą otwkuteczności terapii tarlatamabem w porównaniu do standarartej próby, mające na celu ocenę sdowego leczenia, u pacjentów z nawrotowym drobnokomórkowym rakiem płuca, u których zastosowano wcześniej chemioterapię pierwszej linii opartą na związkach platyny (DeLLphi-304) .

 

AstraZeneca eVolve – Meso

Wieloośrodkowe, globalne, randomizowane badanie III fazy prowadzone metodą otwartej próby oceniające leczenie z zastosowaniem volrustomigu (MEDI5752) w skojarzeniu z karboplatyną i pemetreksedem w porównaniu z platyną i pemetreksedem lub niwolumabem i ipilimumabem u pacjentów z nieoperacyjnym międzybłoniakiem opłucnej.