KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU

Szanowni Państwo. W związku z ubieganiem się przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej o dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Południowego, zwracamy się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o wyrażenie swojej opinii w ramach konsultacji społecznych projektu pt. „Inwestycja w odnawialne źródła energii – optymalizacja gospodarki energią elektryczną w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej”.

Do wyrażenia swojej opinii zachęcamy w szczególności wszystkich mieszkańców Gminy Wilkowice, Powiatu bielskiego oraz gmin i powiatów ościennych, lokalne organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa a także władze samorządowe. Bardzo zależy nam również na informacjach od naszych Pacjentów oraz osób odwiedzających.

Liczymy, że dzięki Państwa opiniom uda nam się stworzyć, uzyskać wsparcie finansowe a następnie zrealizować projekt, którego efekty będą służyły zarówno pacjentom Centrum medycznego w Bystrej, jak i lokalnej społeczności.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej krótkim opisem działań, jakie zamierzamy podjąć, oraz celów jakie zamierzamy osiągnąć poprzez realizację naszego proekologicznego projektu, a następnie wyrażenie swojej opinii w istotnych dla nas kwestiach, poprzez wypełnienie i przesłanie do nas ankiety, której gotowy formularz wraz z adresami kontaktowymi udostępniamy w tym miejscu , bądź też zabranie głosu na forum dyskusyjnym projektu, poprzez wpis komentarza w elektronicznym panelu dyskusyjnym udostępnionym poniżej.

Zarówno ankiety jak i wszelkie Państwa komentarze, uwagi, propozycje i opinie będą przyjmowane do
2 marca 2016 r. do godziny 12:00.

OPIS PROJEKTU: Projekt polega na montażu układu paneli fotowoltaicznych na dachach dwóch budynków: Pawilonu nr 4 oraz Pawilonu zaplecza technicznego należących do Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej a także na przebudowie układu zasilającego i pomiarowego wewnętrznej sieci elektroenergetycznej w budynku Stacji transformatorowej. Realizacja projektu umożliwi produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne przedsiębiorstw prowadzonych przez Centrum: szpitala, poradni podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a w konsekwencji zmniejszenie zużycia energii elektrycznej pozyskiwanej z ogólnej sieci elektroenergetycznej, a pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych. Dodatkowo, a raczej nade wszystko, realizacja projektu przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku zwiększonego wykorzystania energii pochodzącej z OZE
w bieżącej działalności Centrum. Wytwarzana „zielona” energia służyć będzie do bieżącego zasilania urządzeń elektrycznych, w tym wszelkiego rodzaju specjalistycznej aparatury medycznej oraz urządzeń grzewczych i chłodniczych. Realizacja przedmiotowego projektu będzie stanowić kontynuację proekologicznej polityki Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, albowiem od kliku już lat Centrum wykorzystuje OZE do produkcji energii cieplnej z dwóch kilkunastopanelowych baterii kolektorów słonecznych, na potrzeby ciepłej wody użytkowej wykorzystywanej w oddziałach szpitalnych.

WYBRANE KWESTIE DO DYSKUSJI:

1. Jak oceniacie Państwo jakość powietrza na terenie Gminy Wilkowice?

 1. Zadawalająca
 2. Niezadawalająca
 3. Nie mam zdania

2. Czy uważacie Państwo za celowe wdrożenie proekologicznych działań, mających na celu m.in. poprawę jakości powietrza?

 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdania

3. Czy Państwa zdaniem inwestycja polegająca na montażu ogniw fotowoltaicznych na terenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej przyczyni się do poprawy jakości powietrza?

 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdania

4. Czy Państwa zdaniem inwestycja w opisanym zakresie jest potrzebna, czy lepiej przeznaczyć środki na inną inwestycję mającą na celu poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Wilkowice?

 1. Planowana inwestycja jest uzasadniona i będzie prowadzić do poprawy jakości powietrza
 2. Planowana inwestycja nie jest uzasadniona i nie będzie mieć wpływu na jakość powietrza
 3. Proponuje w zamian inną inwestycje mająca na celu poprawę jakości powietrza

5. Czy montaż odpowiednio skomponowanych ogniw fotowoltaicznych na dachach budynków Pawilonu medycznego nr 4 oraz Pawilonu zaplecza technicznego wpłynie negatywnie na estetykę budynków i będzie zakłócał krajobraz?

 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie wiem

6. Inne uwagi, opinie, propozycje dotyczące projektu.